Asimocrafts | a_plate(連水龍頭)

$795.00
和魂水桶配件-Asimocrafts a_plate

上回提到夏天絕冷水桶-Stanley water jug,
今番介紹其標誌性配件:Asimocrafts- a_plate,

Asimocraftsa_plate全身以不銹鋼製作,
表面印以設計感極強嘅黑色鏡面A字標誌,
安裝喺Stanley water jug出水位,
再配上一個合襯嘅金屬水龍頭,
令整個焦點立刻變更得立體,帶出日系和魂格調。

基於往常慣例,Asimocrafts限量入荷,
鍾意Asimocrafts嘅朋友,
今夏重點注目入手裝備之一,要盡快留意喇!